Zápisy do 1. tříd a k ZV

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Zákonný zástupce může požádat o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i formálně bez účasti dítěte doručením vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na adresu školy (Hradec 105, 332 11 Hradec). Prezenční zápis probíhá ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14:30 do 16:30 hodin v budově ZŠ, 1. patro. Elektronické předzápisy probíhají od 2. 4. do 4. 4. (do 12:00 hod) 2024.

Elektronickou přihlášku najdete na odkaze:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmshradec/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41074

Po vyplnění elektronické přihlášky je nutné zaslat vytištěnou a podepsanou přihlášku s kopií rodného listu dítěte buď poštou na adresu školy (Hradec 105, 332 11 Hradec), datovou schránkou na ID2mkpe23 nebo prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem či přinést osobně k prezenčnímu zápisu.

Zápis prezenční formou se skládá z formální (povinné) a motivační (nepovinné) části. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění PŠD (zákonný zástupce žádost obdrží od přítomného pedagoga během zápisu nebo si ji může přinést již vytištěnou a vyplněnou spolu s rodným listem dítěte). Úkolem motivační části je motivovat děti pro školní docházku. Motivační část se skládá z aktivit, během kterých se orientačně zjišťuje úroveň znalostí a dovedností dítěte dle RVP PV.

Pokud se vyskytnou problémy s vyplňováním elektronické přihlášky, vytiskněte a vyplňte žádost, kterou naleznete na stránkách www.zsmshradec.cz (dokumenty ZŠ) a přineste k prezenčnímu zápisu dne 4.4.2024, nebo zašlete:

  • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec
  • do datové schránky – ID2mkpe23

Další informace

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k PŠD dítě, které dovrší věku 6 let k 31. 8. 2024 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky školního roku 2023/2024
  • U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti.

  • Nejasnosti či dotazy směřujte na telefonické číslo 737 00 717 nebo na adresu zs@zsmshradec.cz Mgr. Alena Ben Abid, ředitelka školy

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií.

  1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu obce Hradec. Přednost mají žáci s loňským odkladem povinné školní docházky.
  2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ a MŠ Hradec sourozence nebo je zákonný zástupce zaměstnancem školy.
  3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod Hradec až do naplnění kapacity školy.

Bodový systém k jednotlivým kritériím naleznete na: “ Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku.“

V letošním roce bude přijímáno maximálně 8 dětí do 1. ročníku.

Vydání rozhodnutí : Na webových stránkách školy a na vývěsce bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o nepřijetí: Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou  do vlastních rukou, a to do 30 dnů od zahájení správního řízení. Na základě žádosti může zákonný zástupce nahlédnout do spisu.