Zápis k předškolnímu vzdělávání na rok 2022/2023

  • Zápisy dětí do MŠ na školní rok 2022/23 proběhnou dle platné legislativy v termínu od 2.5.2022 do 14.5.2022 elektronickou formou na odkazu:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmshradec/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41076
  • Zde si stáhněte a vyplňte Žádost o přijetí dítěte k PV obsahující vyjádření lékaře
  • Vyplněnou žádost podepište, nechte potvrdit od lékaře a doneste osobně do MŠ dne 12.5.2022 od 10:00 do 12:00 hod nebo zašlete poštou na adresu:
    ZŠ a MŠ Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec
  • V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy Mgr. Alenu Ben Abid, tel. 737 000 717
  • Zákonní zástupci, kteří nemají možnost vyplnit elektronickou přihlášku, se mohou osobně domluvit na vyplnění v ZŠ s pomocí ředitelky ZŠ či jejího zástupce

Děti budou přijímány dle níže uvedených kritérií.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

K docházce do MŠ jsou přednostně přijímány:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Hradec.

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku podle věku, a to v pořadí od nejstaršího po nejmladší a mají trvalý pobyt v obci Hradec.

3. Děti, které v mateřské škole mají sourozence a mají trvalý pobyt v obci Hradec.

4. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přijmout další děti a to s trvalým pobytem v obci Hradec, a to na základě losování.

5. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přednostně přijmout děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Hradec, i kteří nemají bydliště v obci Hradec.

Hurá do školky! Těšíme se na vás.

Informace týkající se Správního řízení pro školní rok 2022/2023 (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

12. 5. 2022 – Zahájení Správního řízení v Základní škole a Mateřské škole Hradec, příspěvková organizace.

19. 5. 2022 – Poslední den možnosti odevzdat řádně vyplněný, dětským lékařem potvrzený a zákonným zástupcem podepsaný Evideční list- tiskopis obdrží zákonný zástupce při zápisu nebo si ho vytiskne z webových stránek školy

20. 5. 2022 – Možnost seznámení zákonných zástupců s podklady pro vydání rozhodnutí, a to po předchozí tel. dohodě v době od 8.00- 10. 00 hodin.

23.5. 2022 – Zveřejnění seznamu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v budově mateřské školy, na úřední desce a na internetových stránkách školy: www.zsmshradec.cz pod registračním číslem dítěte, které bude přiděleno v den zahájení správního řízení (zápis do mateřské školy).

3.6. 2022 – Od 9.00 hod. do 11.00 hod. předávání rozhodnutí o nepřijetí dítěte do vlastních rukou.